Louis Frieberg Center The Hebrew University of Jerusalem Louis Frieberg Center
Contact Uslanguage

ב-1991 הציג לואיס פרייברג את חזונו, לעליית מזרח אסיה בכלל, וסין בפרט, כאזור בעל חשיבות עולמית. לאור חשיבותם של אזורים אלו, הן בתחום הכלכלה והן בתחום היחסים הבין לאומיים, החליט לואיס פרייברג לתרום תרומה נכבדה לחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית. כעת, 15 שנים לאחר מכן, אותו חזון מתממש עם הקמתו בסתיו 2006 של המרכז על שם לואיס פרייברג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים, לצד החוג הוותיק ללימודי מזרח אסיה.

המרכז הציב לעצמו כמטרה את ביסוס מעמדה של האוניברסיטה העברית כמרכז בעל שם עולמי ללימודי מזרח אסיה. המרכז, דרך פעילויותיו, חותר לקבץ יחד חוקרים ממקומות שונים: מחוגים ופקולטות שונים בתוך האוניברסיטה העברית, מהקהילה האקדמית בישראל, ומחוצה לה. בנוסף, יפעל המרכז להאצת מחקר בין תחומי מתקדם, תוך התמקדות בהיסטוריה של מזרח אסיה, בתרבויות האזור ומסורותיו, בחברות ומבנים פוליטיים עכשוויים.

לשם השגת מטרות אלה, יתמקד המרכז בתחומים הבאים:

  • פיתוח משאבי אנוש – המרכז ימשוך חוקרים צעירים, אשר יוכלו בסופו של דבר להתמנות לחברי סגל ההוראה באוניברסיטה העברית. בנוסף, המרכז ישאף להזמין חוקרים מבוססים ובעלי שם בתחום לימודי מזרח אסיה אל האוניברסיטה העברית על מנת שילמדו במשך שנה (או סמסטר אחד) ו/או על מנת שיערכו סדנאות וסמינרים שונים.
  • האצת המחקר ועידודו – המרכז יקצה הון ראשוני לתמיכה במחקרים חדשניים אודות מזרח אסיה. בנוסף, ייזום המרכז כנסים וסדנאות באוניברסיטה העברית, על מנת לקבץ ביחד חוקרים מתחומים שונים (הן מהאוניברסיטה העברית והן מחוצה לה) ולאפשר להם להתרכז בנושאי מחקר מוגדרים. המרכז אף יתמוך בפרסום המחקר הנעשה באוניברסיטה העברית, על ידי יצירת סדרת ניירות עבודה והפצתה.
  • שיפור התשתית המחקרית – המרכז ישאף לשיפור התשתית המחקרית אודות מזרח אסיה באוניברסיטה העברית. המרכז יפעל להרחבת אוסף המקורות בשפות מזרח אסייתיות בספריות האוניברסיטה העברית ולניהול מקצועי של מקורות אלו. כן יפעל המרכז להקמת מכון וספרייה המוקדשים למחקר וללימודים המזרח אסייתים.
  • מלגות – המרכז ייסד מלגת פוסט-דוקטורט מיוחדת, אשר תאפשר לחוקרים נבחרים לבסס עצמם ולפרסם את מחקריהם, תוך אינטראקציה עם עמיתים וסטודנטים באוניברסיטה העברית. כמו כן יתמוך המרכז גם בסטודנטים בולטים, בעיקר בשלבי MA ו-Ph.D.. מלגות אלו יאפשרו לסטודנטים המבטיחים ביותר ולהתמקד במחקר ואף  לרכוש ו/או ללטש מיומנויות חשובות כגון שפות וכישורים מחקריים.
  • קשרים – המרכז יפעל לחיזוק הקשרים בין האוניברסיטה העברית ובין אוניברסיטאות ומכוני מחקר במזרח אסיה. כיום מתפתחות במדינות מזרח אסיה רשויות מחקר ברמה הבין לאומית הגבוהה ביותר. המרכז יפעל לשיתוף פעולה טוב יותר עם מרכזי מחקר אלו, על ידי חילופי סטודנטים ברמת פוסט-דוקטורט והקמת קבוצות מחקר, לא רק בתחומי מדעי הרוח והחברה, כי אם גם בתחומי מדעי החיים, חקלאות ורפואה. המרכז אף יפעל לאיסוף מידע אשר יוכל לתרום למחלקות השונות (במיוחד בתחומי המדעים הניסויים ומדעי הטבע), ולמציאת גורמים אשר יוכלו לתרום לשיתוף הפעולה. לבסוף, יהווה המרכז מוקד מייעץ למחלקות ולאנשים המחפשים ליזום קשרים או להעריך את הרמה האקדמית במוסדות מזרח אסייתיים.
  • אירועים ציבוריים – המרכז יתמוך באירועים ציבוריים על מנת לקדם את ההבנה של תרבויות מזרח אסייתיות בישראל. המרכז יארגן קורסים, ימי עיון וסדנאות עבודה לגורמים ישראלים: קובעי מדיניות, אנשי עסקים ודיפלומטים. כן יארגן המרכז פעילויות נוספות על מנת לקרב את הציבור הישראלי אל אזור מזרח אסיה, תרבויותיו וההיסטוריה שלו.
Email Address